Годишен план

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

с. Стара река,   общ. Сливен,   обл. Сливен

тел. № 04552 20 62               e-mail   ou_v_levski@abv.bg

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     УТВЪРЖДАВАМ :                                                                                                                                                         ДИРЕКТОР: ..........................

                                                                                                 /Д. Димитрова/

 

 


 

 

 

Г О Д И Ш Е Н     П Л А Н

 

 

 

 

 

 

2012 / 2013

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН

 

  Р А З Д Е Л     I

 

  1.. Кратък, обективен анализ и оценка на действителното състояние на училищната дейност през изтеклата 2011/2012 учебна година.

 

  Р А З Д Е Л    II

        

   1.Мисия на училището.

   2.Визия на училището.

   3.Цели на училището.

   4.Стратегии в дейността на училището.

   5.Приоритети в дейността на училището.

 

   Р А З Д Е Л    III

 

    1. Дейности за реализиране на целите, стратегията  и приоритетите:

 • административна дейност
 • социално – битова и стопанска дейност
 • честване на бележити дати и провеждане на училищни тържества
 • училищен спортен календар
 • провеждане на екскурзии с учебна цел
 • провеждане на олимпиади
 • провеждане на конкурси  

     2. Контролна дейност. 

     3. Теми и график на заседанията на ПС. 

     4. Основни приоритети  във  взаимодействието с факторите от  социалната среда.

     5. Същност, цел, задачи и дейности на гражданското образование и възпитание

     6. Организация,  цели и задачи на обучението и възпитанието по БДП.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Р А З Д Е Л   I

 

КРАТЪК ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 

Цялостната дейност на ОУ ”Васил Левски” – с. Стара река през учебната 2011/2012 година протече съгласно залегналите в годишния план за дейността на училището задачи.

Подлежащите на задължително обучение ученици бяха обхванати и посещаваха учебните занятия.

Учебната година започнахме с 45 ученици  в дневна форма на обучение,  разпределени в 4 слети паралелки и 4 ученици   в самостоятелна форма.  През годината в училището бяха записани още 10 ученици. .

В начален етап се обучаваха 31 ученици, а в прогимназиален 24.

За 25 ученици бе осигурен ежедневен училищен транспорт до съседните села.

За учениците от І-ви и ІІ-ри клас и за пътуващите ученици бе осигурен безплатен обяд и целодневна организация на учебния ден.

ПИГ посещаваха 29 ученици.

След стартиране на проект BG051РО001-3.1.06 ”Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз бе сформирана още една ПИГ за учениците от V до VІІІ кл. Така на практика 54 от всичките 55 ученици преминаха на целодневна организация на учебния процес.

Слети бяха класовете: І - ІІ,   ІІІ - ІV,  V – VІІ  и   VІ – VІІІ 

Един ученик от V клас завърши класа след септемврийската поправителна сесия.  Останалите ученици успешно завършиха учебната година.

Пет  ученици завършиха осми клас  от които  4  продължават образованието си в гимназиален етап.

Три ученички кандидатстваха след завършен 7  клас и бяха приети в професионални и профилирани гимназии.

Успехът на училището за учебната 2011/ 2012 година е добър 4.09 и в сравнение с предходната учебна година е понижен.

Правилното планиране на ОВП  бе съществен фактор  за осъществяване на качествени организация, структура  и методика на обучение в училището.

Постигнатите добри резултати в ОВП са благодарение на създадените нормални условия за учебно- възпитателна работа и упорития и системен труд от страна на педагогическия персонал.

Постигнати бяха успехи в следните направления:

-         обхват на  подлежащите  на задължително обучение;

-         осигуряване на спокойна атмосфера за ефективно провеждане на ОВП;

-         проведени бяха различни конкурси, някои от които вече са  традиционни;

Проблем за училището продължава да бъде слабата мотивация за учене при по-голяма част от  учениците,  както и големият брой извинени отсъствия,  които се допускат.

Има какво още да се желае и по отношение на връзките и общуването с родителите на проблемните ученици.

Като цяло може да се направи извода,че през учебната 2011/2012 година педагогическата колегия в училището отговорно отстояваше професионалните си ангажименти.

 

Р А З Д Е Л    II

 

1.МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

             Изграждане на свободни и инициативни личности с  висока  интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни на ефективна социална и обществена реализация.

Възпитание и обучение според ДОИ и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности. Адаптиране на ОВП  към  изискванията за изграждане на гражданско общество у нас, адекватно ориентиране в динамично променящия се свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот.

Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности и традиции, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

 2.ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Утвърждаването на ОУ”Васил Левски” – с. Стара река  като конкурентноспособно училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки ценности  и добродетели при подготовката им за социализация и реализация.

Формиране на нагласа за учене и развитие на личността през целия живот.

Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическата колегия, обособяването и като екип от високо отговорни личности проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство,  прилагане на творческо и критично мислене при осъществяването на УВП за утвърждаване на младия  човек като гражданин на България и света.

Училището се стреми чрез висококвалифицирани  педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда,уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

 

 

3. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО

 • Издигане и утвърждаване престижа на училището
 • Повишаване качеството на образователния и възпитателния процес
 • Ефективно изучаване на чужд език
 • Пълен обхват на учениците в целодневната организация на учебния ден;
 • Осигуряване на нормални условия за физическо,умствено,нравствено

и социално развитие на подрастващите

 • Продължаващо повишаване  квалификацията на учителите
 • Ефективно използване на информационните и комуникационни технологии в учебния процес
 • Изграждане на образовани личности с възможности за реализация

 

4.СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 • Издигане  нивото на  подготовката на учениците
 • Усъвършенстване работата с изоставащите ученици
 • Поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията
 • Акцентиране върху способностите за самостоятелно получаване на знания и тяхното правилно използване
 • Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него у всеки ученик
 • Защита личностното достойнство на учениците в синхрон с демократизацията в обществото
 • Продължаване на обогатяването на материалната база
 • Обогатяване на творческата  дейност на учители и ученици,чрез прилагане на нови форми на обучение/нови образователни технологии/

 

5.ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 • Подобряване на дисциплината сред учениците чрез :

-         навременно и справедливо налагане на наказания;

-         единни педагогически изисквания, относно дисциплината на учениците;

-         своевременна връзка с родителите на учениците;

-         изслушване на учениците, относно техните проблеми;

-         спазване на задълженията от дежурните учители;

 • Мотивация на учениците за учене чрез :

-         по-голяма ангажираност на учениците в часовете и в междучасията;

-         прилагане на ефективни форми на урочна работа;

-         мотивация на учителите за работа;

-         въвеждане на извънкласни форми на работа с учениците;

-         провеждане на учебни екскурзии по отделните учебни предмети;

-         ефективно професионално ориентиране;

 • Работа в екип по отношение на :

-         прилагане на единни педагогически изисквания;

-         работа с проблемни ученици;

-         опазване и използване на наличната МТБ;

-         обмяна на опит / представяне на добри практики /;

-         участие на всички учители при разработването на различните планове, програми и правилници;

-         участие с проекти в национални програми;

 

     •  Работа по отношение на подобряване на МТБ чрез съдействие на родителската общонст

 

 През учебната 2012/2013 година е необходимо:

 • да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход  при работата с проблемните ученици с цел намаляване броя на слабите оценки, извинените и неизвинени отсъствия и поведение и дисциплина, променени в положителна насока;     
 • да се осъзнае необходимостта от повишаване на квалификацията като средство за постигане на качествено образование в училището;
 • продължаване на работата за обогатяване на МТБ;
 • по-голяма активност на класните ръководители при взаимоотношението с родителите на  учениците от поверените им класове;
 • осъществяване на ползотворна съвместна дейност с предсавителите на местната власт и  обществени организации;

 

Р А З Д Е Л   III

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ,

СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТИТЕ

 

 

Дейности за постигане на реални резултати от образователния и възпитателния процес

I. АДМИНИСТРАТИВНА    ДЕЙНОСТ

 

1.      .Извършване на перспективно планиране на педагогическата дейност на  всеки учител и представяне на годишните разпределения за утвърждаване от директора на училището.

Отг.:учителите                                                                    Срок : 01.10.2012 год.

 

2.      Изготвяне на планове за работа на класния ръководител и представянето им за утвърждаване от директора на училището.

Отг.:кл. ръководители                                                       Срок : 01.10.2012 год.

 

3.      Представяне на годишните разпределения за ЗИП   І-VІІІ кл.за одобряване от Началника на РИО – гр. Сливен.

Отг. директор и учителите                                                Срок: 30.09.2012 г.

 

4.      Изработване на седмично разписание на часовете, съобразено с новата наредба на МЗ и представянето му в РЗИ – гр. Сливен  за съгласуване.

Отг. директор                                                                       Срок: 25.09.2012 г.

 

5.      Изготвяне на Списък – Образец  № 1 за учебната 2012/ 2013 година.

Отг.: директор                                                                      Срок :25.09.2012 год.

 

6.      Преглед на ЗУД за началото на учебната 2012/ 2013  година.

Отг.: директор                                                                      Срок  : 20.09.2012 год.

 

7.      Изготвяне на график за провеждане на контролни и класни работи.

Отг. :учителите                                                                   Срок : 10.10.2012 год.

 

8.      Изготвяне на график за провеждане на допълнителна работа с учениците.

Отг.:учителите                                                                    Срок : 30.09.2012 год.

 

9.      Изготвяне на график за дневните дежурства по коридорите.

Отг. директор                                                                       Срок: 17.09.2012 г.

 

10.  Изготвяне на план за контролна и помощна дейност на директора.

Отг. :директор                                                                      Срок : 30.09.2012 год.

 

11.  Комисия,  предложена от Педагогическия съвет и назначена със заповед на директора да актуализира правилника за осигуряване на БУВОТ. Правилника да бъде приет на заседание на педагогическия съвет.

Отг. директора                                                                     Срок: 17.09.2012г.

 

12.  Планиране на :

            - деца, подлежащи на задължително училищно обучение, които ще постъпят в I клас през учебната 2013/2014 година

            - нуждите от педагогически кадри за учебната 2013/2014 година

            - необходимост от учебна и училищна  документация за учебната 2013/ 2014 година.

Отг. : директор                                                                     Срок : 15.06.2013 год.

 

 

ІІ. СОЦИАЛНО – БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

 

1.      .Превантивна работа с целия колектив и всички ученици за създаване на атмосфера за недопускане нарушение и унищожаване на училищно имущество.

Отг.:директор и учители                                                   Срок : постоянен

 

2.      .Определяне приоритетите при обогатяване на МТБ.

Отг.:педагогически съвет                                                 Срок : октомври 2012 год.

 

3.      Снабдяване  на училището с най-неотложните потребности от УТС и дидактически материали.

Отг.: директор                                                                      Срок: постоянен

 

4.      .Провеждане на профилактични прегледи на учениците.

Отг.:кл. ръководители                                                       Срок: м. октомври 2012 г.

5.      .Осигуряване на безопасни условия за обучение, възпитание и труд.

Отг. :директор и предс.на комисията                              Срок :постоянен

 

6.      .Изготвяне на план за работа през зимата и осигуряване на нормален учебен процес.

Отг.:директор                                                                       Срок:15.10.2012 год.

 

III. ЧЕСТВАНЕ НА БЕЛЕЖИТИ ДАТИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА

УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА

 

-         Тържествено откриване на учебната 2012/ 2013 година

Отг.: Б. Тужарова,   Ат. Драганова                                  Срок:17.09.2012 г.

 

-     22 септември – годишнина от обявяването на Независимостта на България.

Отг. : учителите                                                                  Срок : 21.09.2012 год.

 

-         1 ноември – Ден на народните будители

Отг. кл. ръководители и В. Петрова                               Срок : 31.10.2012 год.

 

            -    Коледа

Отг. : кл. ръководители                                                     Срок  : 20.12.2012 г.

 

-   19 февруари – патронен празник на училището - 140 години от обесването на  Васил Левски

Отг.: В. Петрова,  Г. Русева, Ст. Камбурова                  Срок : 19.02.2013 год.

 

-         3 март – Национален празник на Р България и 135 години от Освобождението на България от османско владичество.

Отг. кл. ръководители                                                       Срок :02.03.2013 год. 

 

-         Празник на буквите.

Отг.: Б. Тужарова                                                                Срок :31.03.2013 год.

 

-         24 май – Ден на българската просвета и култура и славянската писменост

Отг.: Ат. Драганова, Б. Тужарова, Р. Димова                Срок: 24.05.2013год.

 

-         1-ви юни – Международен ден на детето.

Отг. : Ат. Драганова, Б. Тужарова, Р. Димова               Срок : .01.06.2013 год.

 

 

-         Тържествено закриване на учебната 2012 /2013 година.

Отг.: В. Петрова,  Г. Русева, Ст. Камбурова, М. Колева                   

Срок : 15.06.2013 год. 

 

IV.  УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР

 

-  Есенен спортен празник

Отг. :Ат. Драганова, Б. Тужарова, В. Петрова  Срок : 30.11.2012 год.

 

-         Пролетен спортен празник

Отг. Ат. Драганова, Б. Тужарова, В. Петрова               Срок : 30.04.2013 г.

 

-         Вътрешно – училищен турнир по баскетбол / волейбол

Отг. :В. Петрова                                                                  Срок : 30.05.2013 г.

 

-         Вътрешно – училищен турнир по народна топка

Отг. :Ат. Драганова Б. Тужарова, В. Петрова               Срок : 30.05.2013 г.

 

V. ЕКСКУРЗИИ С УЧЕБНА ЦЕЛ

 

- Провеждане на еднодневна екскурзия с учебна цел

Отг. : кл. ръководители на І – ІV клас                            Срок : 31.05.2013 г.

 

- Провеждане на екскурзия с учебна цел

Отг. : кл. ръководители – прогимназиален етап          Срок : 15.06.2013 г.

 

VІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДИ

 

-         Математика – Според графика на РИО – гр. Сливен

Отг. :Ст. Камбурова

 

-    Български език и литература - Според графика на РИО – гр. Сливен

Отг. : В. Петрова

 

VІІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ

 

1. Конкурс за изработване на мартеници.

Отг. учителите по Домашен бит и техника и по Домашна техника и икономика

                                                                                                            Срок: 01.03.2013 г.

 

           2. Литературен конкурс и конкурс за рисунка на тема : “Аз обичам  България”

Отг. : В. Петрова,  Г. Русева                                                         Срок : 02.03.2013 год.

 

            3. Конкурс за най-оригинално великденско яйце.

Отг. учителите по Домашен бит и техника и по Домашна техника и икономика

                                                                                                            Срок: 03.05.2013 г.

 

 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

 

         1. Обект и предмет на контролната дейност :

·        Учебната работа на учениците и техните учебни резултати

·        Учебната, педагогическата и организационната работа на учителите и възпитателите;

·        Работата на непедагогическия персонал

2. Форми на контролната дейност

·        Педагогически проверки

o       Превантивни

o       Тематични

o       Текущи

·        Административни проверки

o       на училищната документация, свързана с учебния процес

o       на другата документация – техническа и технологична, документи за материалните и стоковите дейности, по трудово – правните отношения с персонала, свързани с финансовата дейност

·        Проверки на социално – битовата и стопанската дейност

·        Проверки по спазване на :

o       правилника за вътрешен трудов ред в училището

o       училищния правилник

o       изготвяне и спазване на графици

o       спазване на правилника за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд

o       спазване на седмичното разписание

·        Проверка по изпълнението на препоръките, дадени от експерти на РИО и МОМН

 

3. Срокове :

Контролната и помощна дейност в училището се осъществява на базата на изготвения план за помощната и контролната дейност на директора, където са упоменати контролните срокове

 

 

 

ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

 

І.  М. СЕПТЕМВРИ

            1. Приемане на училищния учебен план и утвърждаване на групите по ЗИП.

            2. Разпределяне на класното ръководство

            3. Приемане на разпределението на преподавателската заетост на учителите през учебната година.

            4. Приемане на правилника за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд.

            5. Приемане на Годишен план за дейността на училището.

 

 

 

ІІ.  М. ОКТОМВРИ

            1. Приемане на промени в правилника на училището.

            2. Приемане на плана за ръководно-контролната дейност на директора.

            3. Приемане на графиците:

                        - график за консултациите по предмети,

                        - график за дежурство на учителите в коридорите,

                        - график за провеждане на допълнителния час по физическо възпитание и спорт,

                        - график на класните и контролни работи.

                        - график за заседанията на ПС.

 

ІІІ. М. ДЕКЕМВРИ

 1. Проблеми с прибирането на деца, подлежащи на задължително училищно обучение
 2. Разглеждане на нарушения на Училищния правилник и Правилника за вътрешен трудов ред
 3. Обсъждане на мерки за подобряване на дисциплината в училището
 4. Разглеждане на предложения за наказания на ученици

 

ІІІ. М. ФЕВРУАРИ

 

 1. Отчет на резултатите от УВП през първия учебен срок на учебната 2012 / 2013 година
 2. Констататации от контролната и помощна дейност на директора през І учебен срок.

 

ІV. М. МАРТ

 1. Тематичен педагогически съвет на тема : „ ”

 

V. М. МАЙ

 

1.  Приемане на план за приключване на учебната 2012/ 2013 година

 1. Разглеждане на успеха и дисциплината в училището
 2. Обсъждане и приемане на предложения за награждаване на ученици за края на учебната 2012 / 2013 година
 3. Утвърждаване на график на дейностите, относно записване на ученици в І клас за учебната 2013/ 2014 година
 4.  

 VІ. М. ЮНИ

 

 1. Отчет на резултатите от ОВР през учебната 2012/ 2013 година
 2. Отчет на дейността на училищните комисии
 3. Приемане на План за подготовка на учебната 2013 / 2014 година

 

 

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ВЪВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ФАКТОРИТЕ ОТ СОЦИАЛНАТА СРЕДА

 

А. ИНТЕГРАЦИОННИ ВРЪЗКИ

 

 1. Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с цел ефективно подпомагане на многообразната училищна дейност
 2. Установяване на по–тесни контакти с частни фирми за съвместни дейности с цел подобряване на материалната база в училището
  • РСПАБ
  • Детска педагогическа стая
  • Неправителствени организации
 3. Актуализиране на връзките със следните институции :
  • Здравеопазване
  • Общинска администрация
  • РИО – гр. Сливен
  • Социално – педагогически кабинет за превантивна работа с деца с отклонения в поведението
  • Читалище “ Труд “ – с. Стара река
  • Кметства – с. Стара река, с. Средорек, с. Божевци, с. Изгрев.
 4. Съвместна дейност с :

 

 

 Б.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ

 

 1. Ангажиране на родителите при решаване на проблеми по прибирането и задържането на ученици, подлежащи на задължително обучение и при решаването на въпроси, свързани с подобряването на МТБ
 2. Осъществяване на взаимодействие с родителската общност при решаване на проблеми, свързани с успеха, поведението и отсъствията на учениците.
 3. Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия
 4. Изготвяне на график за срещи с родителите на учениците
 5. Изготвяне и поддържане на табло за информация на родителите
 6. Провеждане на родителски срещи :

 

·         М. СЕПТЕМВРИ

 1. Запознаване на родителите с Правилника за дейността на училището и Училищния учебен план
 2. Обсъждане на маршрута на ученика от дома  до училище и маршрута на училищния автобус.

 

·         М. ДЕКЕМВРИ

 1. Готовност на учениците за приключване на І учебен срок
 2. Беседа  на тема : “ Ефективното взаимодействие между учители и родители- фактор за успешно възпитание и образование на учениците”

 

·        М. ФЕВРУАРИ

 

 1. Резултати от ОВП в края на първия учебен срок. Проблеми с успеха и дисциплината на учениците. Нарушения на УП
 2. Ролята на родителите при обучението по БД

 

·        М. МАЙ

 1. Запознаване на родителите на   учениците от VII  и  VIII  клас с Наредбата за прием след VІІ и VІІІ клас
 2. Готовност на учениците за приключване на учебната 2012/ 2013 година.
 3. Среща с родителите на бъдещите първокласници.

 

СЪЩНОСТ, ЦЕЛ,ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ

 

 

І . СЪЩНОСТ

 

Гражданското образование и възпитание се осъществява чрез система от дейности, насочени към формиране нагласи у учениците и създаване на модели на поведение за активно и ангажирано участие в демократичните процеси, протичащи в държавата.

 

 

 

ІІ. ЦЕЛ

 

Усвояване на социални знания и умения за отстояване на правата, изпълнение на задълженията и поемане на отговорности като членове на обществото.

 

 

ІІІ. ЗАДАЧИ

 

1.      Изграждане на култура на поведение в ученическата общност и на готовност за участие в общоучилищния живот

2.      Подготовка за здравословен начин на живот и изграждане на екологична култура

3.      Свободен и самостоятелен избор на образователен и професионален път на развитие и реализация

4.      Изграждане на национално самочувствие и отговорност у учениците, възпитаване на инициативност и подготовка на пълноценен начин на живот

5.      Противодействие срещу агресивността, насилието и обществения нихилизъм за ред и сигурност в училище

 

 

ІV.  ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ

 

 

1.      Планиране на дейността на класния ръководител с участието на учениците

Отг. : кл.ръководители                                                                  Срок : 01.10.2012 г.

 

2.      При провеждане на общоучилищни мероприятия да се спазват задължителните символи – национално знаме, държавен химн

Отг. : директор                                                                                 Срок : постоянен

 

3.      Да се продължи въведената традиция за озеленяване на интериора в училището

Отг. пом. персонал                                                                          Срок : постоянен

  

4.      Да се провеждат излети сред природата с учениците

Отг. кл. ръководители и възпитателите                                    Срок : постоянен

             

5.      Да се стимулира участието на учениците  в различни училищни и общински конкурси.

Отг. учителите                                                                                Срок : постоянен 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БД

 

 

         І. ОРГАНИЗАЦИЯ 1.Извършва се от директора на училището и училищната комисия за обучение по БД.

2.Занятията се провеждат в Часа на класа от класните ръководители.

 

ІІ. ЦЕЛИ

 

1.      Опазване живота и здравето на учениците

2.      Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към  въпросите на личната безопасност и тази на околните, придобиване на основни знания и умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации

 

ІІІ. ЗАДАЧИ

 

1.      Осигуряване на знания за безопасно движение и опасностите, които крие движението по пътищата

2.     Създаване на оптимални условия за безопасност  на учениците чрез изучаване на правилата за движение по пътищата с активна подкрепа на родители и ученици.

 

ІV. ДЕЙНОСТИТЕ И МЕРОПРИЯТИЯТА ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ НА БАЗАТА НА ИЗГОТВЕН ПЛАН И  СЕ КОНТРОЛИРАТ ОТ УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БД,

 

 

 

 

 

 Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет

/Протокол  1/ 26.09.2012  г. /

 

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg